2013-02-12

Weszły zmiany ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Właśnie minął rok od nowelizacji ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Od 11 lutego 2013 roku wszystkich kierowców obowiązują nowe zasady. Dlatego też przypominam najważniejsze zmiany dotyczące zakupu i wypowiedzenie ubezpieczenia OC.

Po pierwsze, masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Jeżeli zawarłeś umowę OC w systemie direct tj. przez internet lub telefon masz prawo od niej odstąpić. Odstąpienie nie zwalnia cię z zobowiązania do uregulowania składki za udzielony okres ochrony.

Po drugie, masz możliwość wypowiedzenia umowy u agenta ubezpieczeniowego.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC powinno zostać dostarczone do ubezpieczyciela na piśmie – możesz tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, który działa w imieniu danego firmy ubezpieczeniowej.

Po trzecie, nie musisz się już bać podwójnego OC.

Jeśli jako posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie byłeś ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, a co najmniej jedna z tych umów została zawarta w trybie automatyzmu, spokojnie możesz ją wypowiedzieć na piśmie.

Po czwarte, po zakupie używanego pojazdu w dowolnym momencie możesz wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela pojazdu.

Jeśli jesteś nowym właścicielem używanego samochodu możesz wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela pojazdu przez cały okres trwania umowy, a wówczas zostanie ona rozwiązana z dniem jej wypowiedzenia. Przed nowelizacją ustawy nowy właściciel miał na to 30 dni.

Po piąte, nie grozi ci już automatyczne odnowienie przejętego ubezpieczenia OC.

Jeśli jako nowy właściciel pojazdu będziesz korzystał z ubezpieczenia OC dotychczasowego właściciela, po upływie terminu na jaki była ona zawarta, umowa nie zostanie przedłużona automatycznie na kolejny okres ochrony, jak to miało miejsce do tej pory.

Po szóste, sprzedający pojazd ma 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela.

Jako zbywca pojazdu powinieneś w ciągu 14 dni od daty sprzedaży powiadomić zakład ubezpieczeń o tym fakcie. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz ponosić solidarną odpowiedzialność wobec ubezpieczyciela za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej za okres od dnia przeniesienia do dnia powiadomienia zakładu.

Po siódme, otrzymasz zwrot składki za każdy niewykorzystany dzień ochrony.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany, w ciągu 14 dni o daty wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, do zwrotu składki za każdy dzień nieudzielonej ochrony, nawet bez jej żądania przez osobę uprawnioną do zwrotu. Przed nowelizacją ustawy zwrot przysługiwał za każdy pełny miesiąc niewykorzystanej ochrony.